WEFT-STORAGE ENCODER, USED IN TSUDAKOMA ZAX205, NO. 669626AA

WEFT-STORAGE ENCODER, USED IN TSUDAKOMA ZAX205, NO. 669626AA