WEFT-STORAGE ENCODER, USED IN TSUDAKOMA, NO.: LPT-1788

WEFT-STORAGE ENCODER, USED IN TSUDAKOMA, NO.: LPT-1788