WEFT-STORAGE ENCODER, USED IN TSUDAKOMA ZAX, NO. 627956-70

WEFT-STORAGE ENCODER, USED IN TSUDAKOMA ZAX, NO. 627956-70